برای چندمین بار؛
تندباد «یان» ماموریت آرتمیس یک را به تعویق انداخت