وزیر امور اقتصادی و دارایی:
کارگروهی برای افزایش سواد مالی دانش‌آموزان ایجاد شد