برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛
انتخاب رشته ویژه برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در کنکور آغاز شد