خرید دستگاه اکوکاردیوگرافی توسط یک خیّر برای بیمارستان شریعتی