ابراز نگرانی یک وکیل در مورد "متاورس"
"متاورس" خطرناک است!