موفقیت ۳ طرح دانش‌بنیان برنامه "کارویا" در پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذاران