از طریق فناوری کریسپر؛
محقق ایرانی برای درمان ایدز با مهندسی ژنتیک تلاش می کند