معاون دانشگاه خبر داد؛
افزایش میزان وام شهریه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی