مدیر کل دانشجویان داخل خبر داد؛
موافقت با میهمانی و نقل و انتقال حدود ۵ هزار دانشجو در سال جدید