دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:
آموزش و پرورش در کتاب درسی خلاصه نمی‌شود