مهلت ارسال مقاله به کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در پزشکی