بازنشستگان چگونه می‌توانند وام 12 میلیونی را دریافت کنند؟