تا وقتی پرچم امام حسین(ع) در این کشور بلند است هیچ آسیبی به آن نمی رسد