مشاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش:
مشکلات بازماندگی از تحصیل دختران در مناطق محروم را رفع می‌کنیم