به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
شماره دوازدهم فصلنامه علمی ترویجی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد