مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت خبر داد:
ثبت نام انتقال نودانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی آغاز شد