رئیس دانشگاه پیام نور؛
راه اندازی رشته های دانشگاه پیام نور منطقه ای شد