شهرک نخبگانی با همکاری دانشگاههای بزرگ ایجاد می شود