«شهلا باقری» به عنوان «سرپرست اداره کل انجمن اولیا و مربیان» منصوب شد