صد و پنجاه و ششمین نشست حکمرانی در قرآن برگزار می شود