به بهانه روز جهانی ناشنوایان
کم شنوایی و پیرگوشی چیست؟ / علل رشد روزافزون کم‌شنوایی