در 6 ماه نخست امسال صورت گرفت؛
تولید بیش از چهار میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز