دبیر آموزش و پرورش:
شبهه افکنی در اذهان نوجوانان توسط دشمن بسیار زیاد شده است