عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد:
فرزندان خود را متفکر و خلاّق تربیت کنیم