سومین جلسه از سلسله نشست های ماهانه مستندات قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)