توسعه آموزش های فنی و حرفه ای جزو اولویت های آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب است