رئیس دانشگاه تهران:
زیرساخت‌های قانونی برای نقد در دانشگاه فراهم است