مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد:
افزایش ۱۰ برابری برداشت غیرمجاز از شبکه خطوط لوله نفت و فرآورده کشور