رییس دانشگاه خواجه نصیر خبر داد؛
ضرورت ایجاد گرایشهای ترکیبی مسئله محور