رئيس مجلس شوراي اسلامي:
عملکرد کارکنان تلاشگر شرکت ملي گاز ايران در تأمین پایدار گاز ستودني است