با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارتین علوم و شهرسازی؛
احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی در دستور کار قرار گرفت