مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق:
پیاده روی بزرگ اربعین، نمونه ای از فناوری های نرم در جهان است