خبر خوش برای کارگران/ قراردادهای موقت کارگران بعد از ۴ سال دائمی می‌شود