در جلسه کمیسیون آموزش با وزرای علوم و آموزش و پرورش مطرح شد:
هماهنگی برای آزادی سریع تر دانشجویان و دانش آموزان بازداشتی در اغتشاشات اخیر