سخنگوی صنعت برق:
۱۰۰۰ میلیارد پاداش خوش مصرفی به مشترکان داده شد