در چارچوب سلسله نشست‌های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده؛
نشست خلاقیت و نوآوری در آموزش برگزار می‌شود