صادرات گاز ایران به ترکیه برای انجام تعمیرات دوره‌ای متوقف شد