مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
اجرای کامل طرح سپهتن با هدف مدیریت مصرف سوخت و عدالت محوری