کوچ به پلتفرم های داخلی نیازمند عزم مسئولان و همراهی کاربران