نقش مهم شرکت نفت مناطق مرکزی در تأمین سوخت زمستانی