زمان و نحوه واگذاری خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد