با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام گرفت؛
افتتاح مدارس نوسازی شده شهر زلزله زده سی سخت