امکان اجرای تعداد بیشتری عملیات حفاری با یک مته در کشور فراهم شد