کرسی‌های نقد و مناظره علمی به بخش ویژه جشنواره "حرکت" افزوده شد