ارائه ۳۰۰ سخنرانی داخلی و خارجی در کنفراس سی و ششم وحدت