مهریه‌ام در ۵۰ سال قبل صد تومان بوده؛ آیا الان هم همان مقدار است؟