تهیه بسته حمایتی برای جبران لطمات وارده به فعالان اقتصادی