از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد؛
بخشنامه الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)