دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان:
با شیوه قدیمی نمی توان پاسخگوی جوان امروز بود