رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد؛
با سوادی دختران و زنان ما را به مرز‌های تمدن و پیشرفت ایرانی اسلامی نزدیک خواهد کرد